Svenska skolan på Cypern

Svenska skolan erbjuder kompletterande svenskundervisning i Nicosia, Ayia Napa och Limassol.

Kontakta oss för mer information: svenskaforeningen.cypern@gmail.com

Behörighetskrav

 • Eleven måste ha minst en förälder/vårdnadshavare som har svenskt medborgarskap.
 • Det svenska språket ska användas dagligen i hemmet. Två lektionstimmar i veckan är inte tillräckligt för att uppehålla kunskaperna.
 • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i det svenska språket.
 • I mån av plats tar vi emot även andra elever, men de betalar då en högre terminsavgift.

Undervisning

Barnen börjar lekis vid fyra års ålder och förskolan vid sex år. Vi rekommenderar att barnen deltar i förskoleverksamheten innan de börjar klass ett. Genom att dela upp våra elever efter kunskapsnivåer tror vi att de lättare kan tillgodogöra sig sina kunskaper och blir inspirerade att fortsätta att lära sig.

Varje klass har två sammanhängande fyrtiominuters lektioner per vecka. Läxor och läxläsning är obligatoriska. En och en halv timmes läxläsning per vecka är att räkna med. De äldre barnen ska läsa en bok per termin.

Diagnostiska prov ges regelbundet och elever som inte klarar dessa blir ombedda att gå om samma klass för kommande läsår.

Lärarna ger kvartssamtal varje termin och på begäran av förälder/vårdnadshavare. Ett omdöme kommer då att ges av läraren.

Terminsavgifter

Terminsavgiften är EUR 80 per barn och termin. För andra barnet i samma familj är avgiften EUR 77 och för tredje barnet EUR 55 per termin. För lekis är terminsavgiften EUR 50 per barn.

Elever som inte uppfyller behörighetskraven betalar en månadsavgift på EUR 40.

I priset ingår undervisning och skolböcker. Eleverna står själva för pennor, suddgummin och skrivböcker.

Vårt mål

Vårt mål är att erbjuda alla svenska barn på Cypern i skolåldern undervisning i det svenska språket och i den mån det finns möjlighet, också i svensk historia och samhällskunskap.

För att uppfylla vårt mål måste vi följa vissa riktlinjer från Skolverket gällande behörighetskrav.

I undervisningen i kompletterande svenska i utlandet skall strävan vara att eleven

 • utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse,
 • utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra,
 • utvecklar sin språkliga förmåga för att förstå och kunna uttrycka sig i tal och skrift i många olika språkliga sammanhang,
 • utvecklar sitt ordförråd och sin begreppsbildning,
 • utvecklar sin förmåga att i samtal med andra uttrycka de känslor och de tankar litteraturen väcker,
 • får möjligheter att komma i kontakt med svenskt kulturarv såsom sånger, traditioner, geografi, historia och litteratur,
 • får möjligheter till inblick i vad som händer i Sverige av idag.

Anmälan

Anmälan av barn till skolan sker till lärare på respektive skolort eller postas till Swedish Association in Cyprus, P.O. Box 40674, 6306 Larnaca. Anmälningsblankett finns hos lärarna eller kan hämtas direkt härifrån.

Besök oss på Facebook